Év végi összefoglalás<

Fogalmak

 • hieroglifák: egyiptomi írásjelek, amik jelölhetnek hangot, szótagot vagy szavakat is
 • fáraó: az egyiptomi uralkodó címe
 • múmia: tartósított holttest Egyiptomban
 • papírusztekercs: erre írtak egyiptomban, papírusznádból készült
 • polisz görög városállam
 • demokrácia: népuralom, a többség akarata
 • szenátus: patriciusokból állló tanácskozó testület Rómában
 • konzulok: a római köztársaság élén álló két hivatalnok, a hadsereg írnyítói, egy évre választják
 • gladiátor: a római cirkuszi játékok fegyveresharcra kiképzett rabszolga szereplői, akik egymással vagy vadállatokkal küzdöttek meg a közönség szórakoztatására
 • limes: a Római Birodalom megerősített határai (falak, őrtornyok)
 • provincia: a Római Birodalom által meghódított területeken létesített tartomány
 • Diktátor: Rómában veszély esetén a két konzul helyébe egy teljhatalmú diktátort választottak fél évre.
 • népvándorlás: különböző népek keletről nyugatra történő vándorlása
 • barbár: : így nevezték a birodalmon kívül élő nem latin és görög nyelvű népeket a korban.
 • pápa: a nyugati kereszténység legfőbb vezetője
 • céh: azonos foglalkozást űzők érdekvédelmi szervezete
 • bencések: első nyugati szerzetesrend
 • pálosok: magyarországi alapítású szerzetesrend
 • zarándoklat: felkeresni Jézus Krisztus, Szűz Mária, szentek életének helyszíneit
 • ereklyék: szentek megmaradt testrészei, ruhái stb., amelyeket nagy tisztelet övezett
 • szerzetesek három fogadalma: szegénységi, szűzességi és engedelmességi
 • földesúri birtok (uradalom) 3 fő része: majorság, jobbágytelek, közös használatú részek
 • majorság: a földesúr saját kezelésében levő földterület
 • egyetemeken ezt lehetett tanulni: jog, teológia, orvostudomány
 • hűbérúr: olyan nemes, aki hűségért és katonai szolgálatért cserébe földet adományoz alávetettjének, egy másik nemesnek.
 • Korán: a muszlimok szent könyve
 • mecset: muszlim templom
 • kalifa: a muszlimok legfőbb vezetője

Évszámok

 • Kr.e. 3000 körül: Alsó- és Felső-.Egyiptom egyesítése
 • Kr.e. 776: első olimpia
 • Kr.e. 753: Róma alapítása
 • Kr.e. 490: marathoni csata
 • Kr.u. 395: Római Birodalom két részre osztása
 • Kr.u. 476: Nyugat-Római Birodalom bukása
 • 800: Nagy Károly császárrá koronázása/ Frank Birodalom megalakulása
 • 962: Nagy Ottó császárrá koronázása/ Német-Római Birodalom megalakulása
 • 622: Mohamed Mekkából Medinába menekült, ez az iszlám időszámítás kezdete

Személyek

 • Kheopsz: egyiptomi fáraó, neki volt a legnagyobb piramisa
 • Ré: legfontosabb egyiptomi isten, a napisten
 • Periklész: athéni politikus, 15 éven át töltötte be a hadvezéri tisztséget, a demokrácia megteremtője
 • Zeusz: a legfőbb görög isten
 • Romulus: a monda szerint ő alapította Rómát, Róma első királya
 • Augustus: az első római császár, az időszámításunk kezdete körül uralkodott
 • Leonidász: spártai király, hadvezér a thermopülai csatában
 • Dareiosz: perzsa király
 • Alexandrosz (Nagy Sándor): makedón király, a Perzsa Birodalom meghódítója
 • Hannibál : pun hadvezér a második pun háborúban
 • Scipio : római hadvezér a második pun háborúban<
 • Julius Caesar: római politikus, hadvezér, örökös diktátor, meghódítja Galliát és Britanniát
 • Attila: hun király
 • Nagy Konstantin: római császár a Kr.u. 4. század elején, Konstantinápoly alapítója, szabad vallásgyakorlatot adott a keresztényeknek
 • Nagy Károly: az első frank császár
 • Nagy Ottó: az első német-római császár
 • Szent Benedek: a bencés rend megalapítója
 • Gutenberg: a könyvnyomtatás feltalálója
 • Mohamed: a muszlimok prófétája
 • Salamon: zsidó király, a jeruzsálemi templom építtetője
 • Dávid: zsidó király, a filiszteusok legyőzője

Helyszínek

 • Afrika: itt alakult ki az ember, innen vándorolt szét a Földön
 • Nílus: Eyiptom folyója
 • Delphoi: itt volt a leghíresebb jósda Görögországban
 • Spárta: görög városállam, katonaállam, a fiúkat hatéves koruktól az állam nevelte, a teljes jogú szabadok csak katonáskodással foglalkoztak
 • Colosseum: gladiátor és állatviadalok helyszíne Rómában
 • Circus Maximus: kocsiversenyek helyszíne Rómában
 • Gallia: római provincia, a mai Franciaország
 • Hispania: római provincia, a mai Spanyolország és Portugália
 • Pannonia: római provincia, a mai Dunántúl
 • Aquincum: Pannonia központja, a mai Óbuda
 • Karthagó: észak-afrikai város, a pun birodalom központja
 • Konstantinápoly: a Kelet-Római Birodalom központja, a későbbi Bizánc, Nagy Kontain alapította
 • Bizánci Birodalom: Törökország, Görögország, Bulgária,
 • Frank Birodalom: Franciaország, Németrország, Svájc, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Magyarország, Spanyolország,
 • Német-Római Birodalom: Németrország, Olaszország, Svájc, Hollandia
 • Mekka: az iszlám szent városa, itt élt Mohamed

Egyéb

 • öntözéses földművelés: legfontosabb gazdasági ág Egyiptomban
 • Biblia két fő része: Ószövetség, Újszövetség
 • Római történelem 3 nagy korszaka (államformája) időrendben: királyság, köztársaság, császárság
 • Középkori társadalom négy nagy csoportja: nemesek, papság, (városi)polgárok, jobbágyok
 • többistenhívő vallások: egyiptomi, görög, római
 • egyistenhívő vallások:zsidó, keresztény, iszlám
 • hangjelölő írások, ABC-k: zsidó, főniciai, görög, latin
 • első hangjelölő írások, ABC-k: zsidó, főniciai
 • őskor két nagy korszaka időrendben: őskőkor, újkőkor
 • őskőkor: halászó-vadászó-gyűjtögető életmód, vándorlás, pattintott kőszerszámok
 • újkőkor: földművelés, állattenyésztés, letelepedés, csiszolt kőszerszámok, fazekasság, fémművesség, szövés-fonás
 • az emberré válás folyamatának fontos tényezői: egyre nagyobb agytérfogat, kétlábon járás, egyre ügyesebb kéz, eszközkészítés, tűzhasználat, gondolkodás, beszéd
 • városi kiváltságok: saját maguk választják meg a vezetőiket, egy összegű adó, falépítés joga, vásártartás joga, saját bíráskodás
 • jobbágyok terhei: robot, terményadó, pénzadó, ajándék, tized
 • keresztes hadjáratok célja: a Szentföld visszafoglalása a muszlimoktól